☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Sławno V kadencji z roku 2010

Uchwała Nr XXVIII/185/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno.

Uchwała Nr XXVIII/186/2010 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Sławno dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „WARSZKOWO” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Uchwała Nr XXVIII/187/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, w okolicy miejscowości Smardzewo w gminie Sławno.

Uchwała Nr XXVIII/188/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, w rejonie miejscowości Noskowo w gminie Sławno pod lokalizacją zespołu elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą.

Uchwała Nr XXVIII/189/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXVIII/190/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sławno n a 2010 rok.

Uchwała Nr XXVIII/191/2010 w sprawie nieodpłatnego nabycia na cele: rekreacyjne w strefie obserwacji archeologicznych działki oznaczonej geodezyjnie nr 213/3 o pow. 0,64 ha położonej w obrębie Łętowo, gm. Sławno.

Uchwała Nr XXVIII/192/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie równych wartości zamiennych nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/193/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i udzielenia zabezpieczenia spłaty środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławsku”.

Uchwała Nr XXVIII/194/2010 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXVIII/195/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”.

Uchwała Nr XXVIII/196/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XX/118/2009 z dnia 04 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXVIII/197/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Sławno i jej jednostkom podległym.

Uchwała Nr XXVIII/198/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej”.

Uchwała Nr XXIX/199/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sławno do zawarcia umowy z Narodowy Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej”.

Uchwała Nr XXIX/200/2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sławno do zawarcia umowy z Narodowy Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej”.

Uchwała Nr XXX/201/2010 w sprawie absolutorium z tytułu budżetu za 2009 rok.

Uchwała Nr XXX/202/2010 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/203/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XIX /107/2008 rady gminy Sławno z dnia 17.12.2008 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno przyjętego uchwałą rady gminy Sławno nr XVI/76/2008 w dniu 26 września 2008 r., w zakresie koniecznym dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700.

Uchwała Nr XXX/204/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2009 rady gminy Sławno z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniającej uchwałę nr XIX/108/208 rady gminy Sławno z dnia 17.12.2008 r. po przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700.

Uchwała Nr XXX/205/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „ArchEduKT - Archeologia, Edukacja, Konserwacja,  Technologia” współfinansowanego ze środków Funduszu Wymiany Kulturalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej na potrzeby realizacji tego projektu.

Uchwała Nr XXX/206/2010 w sprawie dzierżawy bez przetargu działki oznaczonej geodezyjnie nr 302/5 o powierzchni 0,0252 ha położonej w obrębie wsi Żukowo, gm. Sławno.

Uchwała Nr XXXI/207/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/208/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Boleszewo” gm. Sławno oraz udzielania pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo – Żukowo – Łętowo”.

Uchwała Nr XXX/209/2010 w sprawie nabycia przez gminę Sławno udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku.

Uchwała Nr XXXII/210/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały nr XIX/106/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.

Roztrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXII/210/2010

Uchwała Nr XXXII/211/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały nr XXVIII/187/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, w okolicy miejscowości Smardzewo w gminie Sławno.

Roztrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXII/211/2010

Uchwała Nr XXXII/212/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały nr XXVIII/188/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządnia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w rejonie miejscowości Noskowo w gminie Sławno pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą .

Roztrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXII/212/2010

Uchwała Nr XXXII/213/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały nr XXVIII/185/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, w celu wyznaczenia terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych „Warszkowo” w obszarze administracyjnym gminy.

Roztrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXII/213/2010

Uchwała Nr XXXII/214/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały nr XXVIII/186/2010 2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządnia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „Warszkowo” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Roztrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XXXII/214/2010

Uchwała Nr XXXII/215/2010 w sprawie zmiany uchwały rady gminy Sławno nr XXI/127/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i udzielenie powiatowi Sławieńskiemu pomocy w zakresie realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo – Żukowo – Łętowo.

Uchwała Nr XXXII/216/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Sławno na 2010 rok .

Uchwała Nr XXXII/217/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wodne i zbiorowe odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXII/218/2010 w sprawie użyczenia gruntu, położonego w Warszkowie działka nr 773/7 i 773/11.

Uchwała Nr XXXII/219/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości we wsi Stary Kraków gm. Sławno.

Uchwała Nr XXXIII/220/2010 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/221/2010 w sprawie: określenia założeń i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 1-sze półrocze.

Uchwała Nr XXXIII/222/2010 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr  XXXIII/223/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do Stowarzyszenia pod nazwą  „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.

Uchwała Nr XXXIII/224/2010 w sprawie współdziałania w usuwaniu skutków powodzi i udzielenia wsparcia dla powodzian.

Uchwała Nr XXXIII/225/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janiewice na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr XXXIII/226/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr XXXIII/227/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kwasowo na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr xxxiii/228/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrześnica na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr XXXIII/229/2010 w sprawie mandatu radnego Jana Franasa.

Uchwała Nr XXXV/231/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/232/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXXV/233/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Sławno prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych, po zlikwidowaniu odcinku linii kolejowej Sławno – Korzybie.

Uchwała Nr XXXV/234/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie sprzedaży bez przetargu działek o nr 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 368/9 położonych we wsi Bobrowiczki gm. Sławno na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uchwała Nr XXXV/235/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie kupna działki nr 7/2 położonej we wsi Bobrowiczki gm. Sławno na której zlokalizowana jest pompownia ścieków.

Uchwała Nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty kwoty wynikłej z ekwiwalentnej zamiany nieruchomości we wsi Stary Kraków.

Uchwała Nr XXXV/237/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warszkowo na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Miejską Sławno w zakresie przebudowy ulic: I Pułku Ułanów, Marii Curie – Skłodowskiej i Wojska Polskiego w Sławnie.

Uchwała Nr XXXVI/240/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXVI/242/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XXXVI/243/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika pomieszczenia strychu o powierzchni 65,00 m² mieszczącego się w budynku nr 42 usytuowanym na działce oznaczonej geodezyjnie nr 242/2 położonej w obrębie wsi Bobrowice gm. Sławno na okres 30 lat.

Uchwała Nr XXXVI/244/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łętowo na lata 2009 - 2015.

Uchwała Nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok”.

Uchwała Nr XXXVI/246/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok.


 
 
ilość odwiedzin: 1952900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X