Podstawowe zadania Gminy

 

Do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:

 

1)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4)      ochrony zdrowia,

5)      pomocy społecznej,

6)      edukacji publicznej,

7)      kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,

8)      kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

9)      zieleni gminnej i zadrzewień,

10)   cmentarzy gminnych,

11)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

12)   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

13)   zapobieganie skutkom klęski żywiołowej oraz ich usuwania,

14)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

15)   promocji gminy,

16)   współpracy z organizacjami samorządowymi,

17)   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Litwin Mirek
(2003-06-17 12:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Litwin Mirek
(2003-06-17 13:15:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki