☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2013

XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 rok w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sławno

Uchwała Nr XXVI/240/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów wysokości okresowych stypendium sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych będących zawodnikami za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXVI/241/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Sławno do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie.

Uchwała Nr XXVI/242/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno uchwalonego uchwałą Nr XXIV/223/2012 z dnia 23 listopada 2012 r

Uchwała Nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XXVI/244/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sławno udziałów w Spółce Mejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie

Uchwała Nr XXVI/245/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie zadania własnego Gminy Sławno w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/246/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie dzierżawy działki nr 510/12 o powierzchni 6,3302 ha połozonej w obrębie Wrześnica.

Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie dzierżawy działki  nr 224 o powierzchni 4,11 ha położonej w obrębie Bobrowice

Uchwała Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie dzierżawy części działki nr 510/9 powierzchni 3,9625 ha położonej w obrębie Wrześnica.

Uchwała Nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia na grunty z części działki nr 774/2, części działki  nr 773/9, części działki nr 774/1, działki nr 773/11 położonych w obrębie Warszkowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Uchwała Nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia  2013 rok w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok"


 XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/252/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie uchwalenia statusów sołectw Gminy Sławno

Uchwała Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie w sprawie opłat cmentarnych

Uchwała Nr XXVII/255/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zmiany uchwały Nr  XIX/106/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno w zakresie treści załącznika graficznego do ww. uchwały

Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Żukowie

Uchwała Nr XXVII/257/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wrześnicy

Uchwała Nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku

Uchwała Nr XXVII/259/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie

Uchwała Nr XXVII/260/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrześnicy


 XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 21 marca 2013 rok w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 21 marca 2013 rok w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXVIII/263/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 21 marca 2013 rok w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Wrześnicy

Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 21 marca 2013 rok w sprawie zamiaru połączenia w zespół Szkoły Podstawowej we Wrześnicy oraz Gminazjum we Wrześnicy

Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 21 marca 2013 rok w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 37/1 położone w obrębie Gwiazdowo z przeznaczeniem na cele sportowe


 XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/266/2013  Rady Gminy Sławno z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2013 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/267/2013  Rady Gminy Sławno z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/2012 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług.

Uchwała Nr XXIX/268/2013  Rady Gminy Sławno z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXVI/242/2013 z dnia 24 stycznia 2013r.


 XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie

Uchwała Nr XXX/270/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wrześnicy

Uchwała Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku

Uchwała Nr XXX/272/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego-Grota w Żukowie

Uchwała Nr XXX/273/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sławno

Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

Uchwała Nr XXX/275/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6 latków

Uchwała Nr XXX/276/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXX/277/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

Uchwała Nr XXX/278/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy uzyczenia działek nr 301/2 oraz nr 334 połozonych w obrębie Żukowo z przeznaczeniem na cele kulturalno-rekreacyjne

Uchwała Nr XXX/279/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/280/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023

 


XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/281/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wykonania budżetu gminy Sławno za 2012 rok

Uchawała Nr XXXI/282/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

Uchwała Nr XXXI/283/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 rok w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/284/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXXI/285/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nabycia praw użytkownika wieczystego działki nr 704/2 o powierzchni 0,0474 ha położonej w obrębie Sławsko oraz ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu

Uchwała Nr XXXI/286/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno służebnościami przesyłu.

Uchwała Nr XXXI/287/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nabycia działek nr 306 o pow. 0,14 ha i nr 299 o pow. 0,33 ha położonych w obrębie Łętowo.

Uchwała Nr XXXI/288/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nabycia działki nr 467 o powierzchni 0,20 ha położonej w obrębie Żukowo.

Uchwała Nr XXXI/289/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie opłat cmentarnych

Uchwała Nr XXXI/290/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica "Jedność" z siedzibą w miejscowości Wrześnica przy realizacji projektu pn. "Maluch z Gminy Sławno na start", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetenncji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia eduakcji przedszkonlej. 

Uchwała Nr XXXI/291/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej


 XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/292/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013 - 2023


XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 19  lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013 – 2023

Uchwała Nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała Nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu gospodarowania przestrzennego pn. "Smardzewo 2" w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXIII/299/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dla działki nr 66/2 położonej w obrębie Stary Kraków.

Uchwała Nr XXXIII/300/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do stowarzyszenia Darłowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Darłowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały nr XXXIII/300/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do stowarzyszenia Darłowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Darłowie

Uchwała Nr XXXIII/302/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście, gm. Sławno”

Uchwała Nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego włączenia budowy drogi ekspresowej S-6  do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2020

 


 XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 9  sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXIV/306/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica - Warszkowo - Warszkówko - Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo"

Uchwała Nr XXXIV/307/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sławno

Uchwała Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zbycia działki nr 371/21 o powierzchni 0,0935 ha połozonej w obrębie ewidencyjnym Boleszewo

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie nabycia działki nr 230 o pow. 0,07 ha połozonej w obrębie ewidencyjnym Kwasowo

Uchwała Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z części działki nr 126 położone w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Uchwała Nr XXXIV/311/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/302/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście, gm Sławno"


 XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 13 września  2013 r.

Uchwała Nr XXXV/312/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmian w uchwale  Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno  na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXXV/314/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwaty Nr VII 1/46/2011 Rady Gminy stawno z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie okreslenia limitu kwoty pożyczek udzielanych w ciągu roku budzetowego przez Wójta Gminy Sławno stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Uchwała Nr XXXV/315/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sławnie o pozbawieniu drogi nr 0550Z Noskowo - Żabno  kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XXXV/316/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zaliczenia drogi nr 0550Z Noskowo - Żabno do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Sławno" w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie nabycia działki nr 20/1 o pow. 0,21 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sławsko

Uchwała Nr XXXV/319/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z działki nr 210/4 położone w obrębie ewidencyjnym Smardzewo z przeznaczeniem na cele sportowe

Uchwała Nr XXXV/320/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty części działki nr 245 położonej w obrębie ewidencyjnym Tychowo z przeznaczeniem na cele sportowe

Uchwała Nr XXXV/321/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie użyczenia na grunty działki nr 724/1 położone w obrębie ewidencyjnym Warszkowo z przeznaczeniem na plac zabaw

Uchwała Nr XXXV/322/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Sławno z 19 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Smardzewo 2" w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXV/323/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno

Uchwała Nr XXXV/324/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno działki nr 160/3 w obrębie ewidencyjnym Radosław, działki nr 166 w obrębie ewidencyjnym Pomiłowo, działek nr 92/5, 93/1 w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXV/325/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie nabycia działki nr 195/27 o pow. 0,0788 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kwasowo


 XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 13 września  2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/326/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej dz. nr 425/2 w Sławsku do kategorii dróg gminnych


 XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października  2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/327/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXVII/328/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoteminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uchwała Nr XXXVII/329/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013  - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Uchwała Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 8/3, 7/2 i 7/5 w obrębie ewidencyjnym Noskowo oraz działek: nr 72/6, 126, 75/6, 75/4 i części działki nr 75/7 w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXVII/332/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystą Gminy Sławno do "Stowarzyszenia Samorządowego S6"

Uchwała Nr XXXVII/333/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVII/334/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie zmiany Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Sławno oraz sposób podziału środków przeznaczonych na te nagrody.

Uchwała Nr XXXVII/335/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno


 XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada  2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/336/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/337/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie amiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/339/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 940/3 w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

Uchwała Nr XXXVIII/340/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 111/1 w obrębie  Warszkowo

Uchwała Nr XXXVIII/341/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym109/1 w obrębie  Warszkowo

Uchwała Nr XXXVIII/342/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 194/27w obrębie ewidencyjnym Kwasowo

Uchwała Nr XXXVIII/343/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie umowy użyczenia gruntów ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Bobrowiczki

Uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie zaopiniowania wniosków do " Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok "

Uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 w sprawie uchwalenia wniosków do " Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok "


 XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 19 grudnia  2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/346/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIX/347/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2014

Uchwała Nr XXXIX/348/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XXXIX/349/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia "Planu rozwiązania gospodarki ściekowej uwzględniającego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sławno"

Uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno

Uchwała Nr XXXIX/351/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działek numerach geodezyjnym 293 i 268 w obrębie ewidencyjnym Smardzewo

Uchwała Nr XXXIX/352/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntów ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi "Tokary-Moje Najpiękniejsze Miejsce Na Ziemi"

Uchwała Nr XXXIX/353/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie nabycia części nieruchomości nr 117 położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo

Uchwała Nr XXXIX/354/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli  Rady Gminy Sławno do Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/355/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/356/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Uzależnień dla Gminy Sławno 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/357/2013 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi"

 

Wytworzył:
sobczak
(2013-02-01)
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2013-02-01 07:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2014-05-21 08:02:16)
 
 
ilość odwiedzin: 1952936

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X