☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2014

XL Sesja Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XL/358/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XL/359/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XL/360/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica - Warszkowo - Warszkówko - Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo"

Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sławno

Uchwała Nr XL/362/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania "Pomoc gminy Sławno w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XL/363/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XL/364/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XL/365/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały Nr XXIII/209/2012 z dnia 29 października 2012 r. Rady Gminy Sławno w sprawie podziału Gminy Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XL/366/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok"

Uchwała Nr XL/367/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki 139/3 o powierzchni 0,21 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo gmina Sławno

Uchwała Nr XL/368/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 214/2 o powierzchni 0,21 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Janiewice gmina Sławno

Uchwała Nr XL/369/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 428 o powierzchni 0,1121 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sławsko gmina Sławno

Uchwała Nr XL/370/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działek numer 158/3 o powierzchni 0,45 ha oraz numer 252/3 o powierzchni 3,26 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków gmina Sławno

Uchwała Nr XL/371/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 516 o powierzchni 0,1090 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łętowo gmina Sławno

Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 213/2 o powierzchni 0,80 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Janiewice gmina Sławno

Uchwała Nr XL/373/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 288 o powierzchni 0,43 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łętowo gmina Sławno

Uchwała Nr XL/374/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działek numer 270/2 o powierzchni 0,49 ha oraz numer 271/2 o powierzchni 0,20 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Smardzewo gmina Sławno

Uchwała Nr XL/375/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 26/20 o powierzchni 0,1685 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo gmina Sławno


XLI Sesja Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLI/376/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale XIII/210/2012 dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLI/377/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych według projektów pn. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków we wsi Wrześnica - Warszkówko - Warszkowo".


XLII Sesja Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca  2014 r.

Uchwała Nr XLII/378/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XLII/379/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XLII/380/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z Uchwałą Nr IX.41.K.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XLII/381/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Uchwała Nr XLII/382/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno

Uchwała Nr XLII/383/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Sławno oraz zasad ich stosowania

Uchwała Nr XLII/384/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławno

Uchwała Nr XLII/385/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek nr: 45 o pow. 0,17 ha, nr 62 o pow. 0,28 ha, nr 81 o pow. 0,13 ha, nr 121 o pow. 0,20 ha, nr 128 o pow. 0,28 ha, nr 224 o pow. 0,11 ha, nr 228 o pow. 0,11ha, nr 228 o pow. 0,07 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Radosław gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/386/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek nr: 164 o pow. 1,16 ha, nr 228 o pow.1,06 ha, nr 876 o pow. 0,94 ha, nr 934 o pow. 0,54 ha, nr 988 o pow. 0,53 ha, nr 1233 o pow. 0,24 ha, nr 1054 o pow. 0,58 ha, nr 975 o pow. 0,41 ha, nr 881/2 o pow. 0,52 ha, nr 347/1 o pow. 0,79 ha, nr 292 o pow. 0,16 ha, nr 291 o pow. 0,89 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Warszkowo gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/387/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek: nr 255 o pow. 0,80 ha, nr 219/2 o pow. 0,26 ha, nr 206/2 o pow. 0,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Warszkówko gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/388/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek: nr 369 o pow. 0,12 ha, nr 384 o pow. 0,14 ha, nr 417 o pow. 0,06 ha, nr 415 o pow. 0,11 ha, nr 302 o pow. 0,10 ha, nr 297 o pow. 0,04 ha, nr 296 o pow. 0,09 ha, nr 293 o pow. 0,03 ha, nr 289 o pow. 0,06 ha, nr 294 o pow. 0,12 położonych w obrębie ewidencyjnym Łętowo gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/389/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek: nr 118/3 o pow. 0,03 ha, 468 o pow. 0,30 ha, nr 470 o pow. 0,08 ha, nr 465 o pow. 0,22 ha, nr 464 o pow. 0,26 ha, nr 460 o pow. 0,20 ha, nr 151/6 o pow. 0,35 położonych w obrębie ewidencyjnym  Żukowo gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/390/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działki numer 196/1 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/391/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek: nr 91 o pow. 0,52 ha, nr 104 o pow. 0,18 ha, nr 108 o pow. 0,38 ha, nr 259 o pow. 0,66 ha, nr 271 o pow. 0,41 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Boleszewo gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/392/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia działek: nr 155 o pow. 0,16 ha, nr 116 o pow. 0,53 ha, nr 138/2 o pow. 0,24 ha, nr 138/1 o pow. 0,11 ha, nr 165 o pow. 0,11 ha, nr 181 o pow. 0,13 ha, nr 195 o pow. 0,05 ha, nr 210 o pow. 0,16 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków Gmina Sławno

Uchwała Nr XLII/393/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 284/1 o pow. 0,1490 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sławsko

Uchwała Nr XLII/394/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego działki nr 256 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wrześnica w prawo własności

Uchwała Nr XLII/395/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 1413/5 o pow. 0,0469 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

Uchwała Nr XLII/396/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zbycia działki nr 7/5 o powierzchni 0,19 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Noskowo


XLIII Sesja Rady Gminy Sławno z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/397/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 8 kwietnia 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały  nr XXIII/209/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału  Gminy  Sławno na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


XLIV Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/399/2014/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLIV/400/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w okolicy miejscowości Smardzewo w gminie Sławno

Uchwała Nr XLIV/401/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 lipca 2013 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Smardzewo 2” w gminie Sławno

Uchwała Nr XLIV/402/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XLIV/403/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie poparcia apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

Uchwała Nr XLIV/404/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Stary Kraków”

Uchwała Nr XLIV/405/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości nr 224 położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

Uchwała Nr XLIV/406/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo

Uchwała Nr XLIV/407/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprzedaży części budynku mieszkalnego położonego w Warszkowie oznaczonego nr 102


XLV Sesja Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/409/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

Uchwała Nr XLV/410/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XLV/411/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLV/412/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja mostu betonowego w Korzybiu”

Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sławno

Uchwała Nr XLV/414/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntów ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Warszkowa

Uchwała Nr XLV/415/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 194/40 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo

Uchwała Nr XLV/416/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działki o numerze geodezyjnym 75/6 w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo

Uchwała Nr XLV/417/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych działek o numerze geodezyjnym 7/2, 9/6, 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo

Uchwała Nr XLV/418/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Sławno i „AGROBOR” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karwicach

Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Sławno na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w pasie drogowym ulicy Gdańskiej w Sławnie”

Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno

Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smardzewo 2” w Gminie Sławno


XLVI Sesja Rady Gminy z dnia 18 lipca 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/423/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XLVI/424/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLVI/425/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLVI/426/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Stowarzyszeniu „Łętowska Dolina” z siedzibą w Łętowie

Uchwała Nr XLVI/427/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 75/4 o powierzchni 0,0931 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo w Gminie Sławno

Uchwała Nr XLVI/428/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście, gmina Sławno”


XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/429/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XLVII/430/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Sławno do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Wsi Boleszewo na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno


XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 02 września 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/431/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 02 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Wsi Boleszewo na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno


XLIX Sesja Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIX/432/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

Uchwała Nr XLIX/433/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r .w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-2024

Uchwała Nr XLIX/434/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Sławno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach

Uchwała Nr XLIX/435/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XLIX/436/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno

Uchwała Nr XLIX/437/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Stowarzyszeniu „Łętowska Dolina”z siedzibą w Łętowie

Uchwała Nr XLIX/438/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


L Sesja Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr L/439/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr L/440/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla działek nr 194/16, 194/17, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21 i części działki nr 194/23 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo.

Uchwała Nr L/441/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla te renu przemysłowego w obrębie ewidencyjnym Bobrowiczki.

Uchwała Nr L/442/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nabycia działki nr 704/2 o powierzchni 0,0474 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sławsko w Gminie Sławno

Uchwała Nr L/443/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą a Miastem Sławno w sprawie powierzenia Miastu Sławno realizacji zada nia publicznego Gminy Sławno wn zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Sławno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

Uchwała Nr L/444/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków do „ Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok”.

Uchwała Nr L/445/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok.

Uchwała Nr L/446/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 października 2014 r. w sprawiezmian w uchwale Nr XXXIX/347/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2014 rok

 

Wytworzył:
Agnieszka Czarnuch
(2014-01-01)
Udostępnił:
Mariusz Sobczak
(2014-02-11 12:42:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Czyż
(2014-11-20 12:11:10)
 
 
ilość odwiedzin: 1952960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X