☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej       


Wymagane dokumenty :

 1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Sławno
 2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty :

10,00 zł, które należy wpłacić w kasie UG w Sławnie lub na rachunek Banku Spółdzielczego w Sławnie
nr konta: 08 9317 0002 0000 3131 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sławnie
Sekretariat
pok. 10
Godziny przyjęć:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek-piątek - 7:00-15:00

Termin i sposób załatwiania sprawy :

 • postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
 • decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
 • decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
 • decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
 • decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ )

Tryb odwoławczy :

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy Sławno) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Zachodniopomorski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji  Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Koszalinie XIV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich - kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,1293,1592,1669,1716 z późniejszymi zmianami ).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz.2411 z późniejszymi zmianami).

 
 
ilość odwiedzin: 1896815

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X