☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego

Druk do pobrania

Potrzebne dokumenty:

 • Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby)
 • Dowód osobisty lub paszport lub legitymacja szkolna (dotyczy osób wyrabiających dowód osobisty po raz pierwszy)
 • Aktualna fotografia  o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami o ile nie występują przesłanki w art. 29 ust. 2-4 ustawy. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sławnie
Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
pok. 20
Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek – piątek 7:00-15:00

Opłata:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno.

Powód ubiegania się o wydanie dowodu:

 • po raz pierwszy;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie;
 • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie;
 • utrata dowodu, w tym przypadku należy dodatkowo niezwłocznie zgłosić jego utratę;
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
 • upływ terminu zawieszenia dowodu;
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego;
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego.

Informacje dodatkowe:

Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP  zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm .

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny.
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Certyfikaty zamieszczane w dowodzie osobistym

 

Certyfikat

Wariant I e-dowód dla osoby poniżej 13 roku życia

Wariant II e-dowód dla osoby niepełnoletniej powyżej 13 roku życia

Wariant III e-dowód dla osoby pełnoletniej

Certyfikat potwierdzenia obecności

Nie wymaga kodu PIN

+

+

+

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia

Jego aktywowanie wymaga 4-cyfrowego kodu PIN 1

 

-

 

+

 

+
(brak w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych)

 

Certyfikat podpisu osobistego

Jego aktywowanie wymaga 6-cyfrowego kodu PIN 2

-

+
rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy decyduje o tym, czy w dowodzie dziecka ma być zamieszczony certyfikat podpisu osobistego. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda to posiadacz dowodu będzie mógł z niego korzystać po ukończeniu 18 roku życia

+
(brak w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych)

 

Data ważności certyfikatów jest taka sama, jak data ważności e-dowodu. Certyfikaty można zawiesić. Zawieszenie certyfikatów jest równoznaczne z zawieszeniem e-dowodu. Okres zawieszenia może trwać do 14 dni kalendarzowych. W tym czasie każda czynność, która zostanie wykonana z użyciem zawieszonego e-dowodu (np. wzięcie pożyczki) nie będzie miała skutków prawnych. Jeżeli w ciągu 14 dni zawieszenie certyfikatów nie zostanie cofnięte, certyfikaty oraz e-dowód zostaną automatycznie unieważnione.

W warstwie elektronicznej  e- dowodu będzie również zamieszczona przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 z ze zm.).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z  wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
 • w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru  druk do pobrania

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późniejszymi  zmianami.)
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dz. U z 2019 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2019 r. poz. 224 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
Wytworzył:
(2015-04-16)
Udostępnił:
Agnieszka Czarnuch
(2015-04-16 10:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2020-05-08 12:22:51)

 
 
liczba odwiedzin: 2082284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X