☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Sławno VI kadencji z roku 2011

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014.   Załączniki.

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2011.   Załączniki.

Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014.   Załączniki.

Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na cele: budowa boiska sportowego „Orlik”, działki oznaczonej geodezyjnie nr 210/2 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie Gwiazdowo, gm. Sławno.

Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014.

Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sławno środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sławno do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej z siedzibą w Kobylnicy.

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku uchylająca uchwałę nr XXXV/233/2010 Rady Gminy Sławno w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Sławno prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych, po zlikwidowanym odcinku linii kolejowej Sławno-Korzybie.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku uchylająca uchwałę nr XXXV/234/2010 Rady Gminy Sławno w sprawie sprzedaży bez przetargu działek o nr 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 368/9 połozonych we wsi Bobrowiczki, gm. Sławno.

Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nrkomanii na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2009-2015.

Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale NR IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na cele:budowa zaplecza boiska sportowego, działki oznaczonej geodezyjnie nr 210/5 o pow. 0.4496 ha położonej w obrębie Smardzewo, gm. Sławno.

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie niedpłatnego nabycia na cele: budowa boiska sportowego, działki oznaczonej geodezyjnie nr 65/7 o pow. 1,5456 ha położonej w obrębie Bobrowiczki, gm. Sławno.

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/205/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "ArchEduKT - Archeologia, Edukacja, Konserwacja, Technologia" współfinansowanego ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej na potrzeby tego projektu.

Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstwiciela Gminy Sławno do reprezentowania w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy , Grabowej i Unieści.

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Torowicza na działania Wójta Gminy Sławno.

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sławno za 2010 rok.

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014.

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie określenia limitu kwoty pożyczek udzielanych w ciągu roku budżetowego przez Wójta Gminy Sławno stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sławno Nr VII/31/2011 z 29 kwietnia 2011 roku.

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sławnie.

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno.

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Sławno prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości gruntowej, w obrębie Rzyszczewo Gmina Sławno.

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia i przekazania Klubowi Sportowemu „Olimpic-Mieszko” w Warszkowie boiska sportowego na okres lat 10.

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03.06.2011r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 09.06.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014.

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 09.06.2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 09.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki oznaczonej ewid. nr 164 położonej we wsi Pomiłowo gm. Sławno.

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwiazdowie.

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014.

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok.

Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2010 rok.

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. zmieniając Uchwałę Nr VII/36/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia i przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko części powierzchni działki nr 126 w obrębie geodezyjnym Rzyszczewo na okres 7 lat.

Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Sławno prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych, po zlikwidowanym odcinku linii kolejowej Sławno – Korzybie.

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie delegowania radnego do składu Gminnej Rady Sportu.

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007 – 2011.

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 08.07.2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014

Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Sławno w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok

Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sławno, a Gminą Miasto Sławno

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sławnie

Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego o pow. 21,00 m² mieszczącego się w części budynku usytuowanego na działce nr 242/2 położonej w obrębie wsi Bobrowice gm. Sławno na okres dalszych trzech lat

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na terenie działek nr 33/1 i 33/2 położonych w obrębie Rzyszczewo

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno w zakresie koniecznym dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700

Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty z działki nr 369 o pow. 0,76 ha oraz część działki nr 370 o pow. 4,97 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo przeznaczeniem na składowisko odpadów na okres 15 lat

Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Sławno z przeznaczeniem na cele rolne

Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Sławno z przeznaczeniem na cele inne niż rolne

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 1263/13 o pow. 0,6989 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrześnica na okres 8 lat – z Klubem Sportowym „Wrzos” z Wrześnicy

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki nr 66 położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków na okres 10 lat – ze stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Stary Kraków

Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700”

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Warszkowo, gmina Sławno, dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700”

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29.09.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo – Naćmierz – Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno”

 

 

 

Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011 – 2014

Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu

Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku

Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Sławno nr XIV/69/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 501/3 o powierzchni 0,0433 ha położonej w obrębie Łętowo

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty z części działki nr 501/6 o powierzchni 0,6450 ha oraz działki nr 501/3 o powierzchni 0,0433 ha w obrębie ewidencyjnym Łętowo z przeznaczeniem na pole namiotowe i kemping

Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 210/5 o powierzchni 0,4496 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Smardzewo

Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 10/6 o powierzchni 0,0242 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Noskowo

Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 669/1 o powierzchni 0,2098 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości nr 33/1 i 33/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/71/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 07.09.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sławno, a Gminą Miasto Sławno

Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami na 2012 rok”

Uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2011 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007 – 2011

Uchwała Nr XIII/104/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sławno oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

Uchwała Nr XIII/105/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 07.11.2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Kwasowa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie likwidacji szkoły w Boleszewie

Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie likwidacji szkoły w Gwiazdowie

Uchwała Nr XIV/108/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkolowych i Narkomanii na 2012r.

Uchwała Nr XIV/109/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie przyjęcia Programu Integracji społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gminie Sławno na lata 2011-2015

Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XIV/111/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 12.12.2011 w sprawie udzielenia dotacji  w 2011 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014

Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie zmian w uchwale Nr IV/14/2011Rady Gminy Sławno dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2011rok

Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2012

Uchwała  Nr XV/116/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018

Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XVII/85/2004 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2004r. w spraie oddania Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowo-Handlowemu "ALWA" Sp. z o.o. w Sławnie działek nr 250 i 251 w Tychowie wraz z ujęciem wody w nieodpłatny zarząd i użytkowanie

Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie  nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 20 o powierzchni 0,46 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warszkowo

 

Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na grunty z działki nr 80 położone w obręcie ewidencyjnym Wrześnica

Uchwała Nr XV/120/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie  nabycia prawa własności działki nr 210/4 o powierzchni 0,3878 ha położonej w obrębie Smardzewo

Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 03 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno

Uchwała Nr XV/122/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 uchylająca uchwałę Rady Gminy Sławno Nr XXXII/167/2006 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przekazania środków transportu Gimnazjum we Wrześnicy

Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Gminy w Sławnie z dnia 30.12.2011 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Sławno do Zespołu konsultacyjnego ds. wpółpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.


 
 
ilość odwiedzin: 1952939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X