☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 22.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:


1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego i leśnictwa,
2) organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami w gminie, w tym utrzymanie czystości i porządku w gminie,
3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta, decyzji administracyjnych, postanowień, umów i protokołów z zakresu działań referatu,
5) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, organizacji profilaktyki weterynaryjnej i opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
6) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ODR) na rzecz intensyfikacji i modernizacji struktury produkcji rolnej oraz współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym:
a) zbycia i nabycia praw do nieruchomości,
b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) zamiany nieruchomości,
8) prowadzenie gminnej numeracji porządkowej nieruchomości,
9) wnioskowanie o zakładanie, dokonywanie zmian oraz likwidacje ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gmin,
10) pomoc osobom fizycznym w przygotowywaniu wieloletnich umów dzierżawy nieruchomości, celem uzyskania przez te osoby prawa do renty lub emerytury,
11) prowadzanie naliczania i zmian opłat z tytułu użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowania i dzierżawy,
12) prowadzenie rejestru aktów notarialnych dotyczących działalności Gminy,
13) prowadzenie rejestrów umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz protokołów dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,
14) przygotowywanie oświadczenia woli w sprawie wykonania bądź rezygnacji wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Sławno,
15) prowadzenie gminnej ewidencji mienia komunalnego,
16) prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)  przygotowywanie dokumentacji do opracowania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
17) przygotowywanie dokumentacji do prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
18) przygotowywanie dla potrzeb Wójta materiałów niezbędnych do oceny zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawie sporządzenia, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,
19) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji wydanych wcześniej, które
są sprzeczne z ustaleniami nowo uchwalonego planu lub jego zmiany,
20) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,
21) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
22) prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
23) opracowanie założeń programowych planów gospodarczych Gminy, w tym współpraca z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętych przez Radę Gminy planów gospodarczych,
24) przygotowywanie prognoz i informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
25) przygotowywanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
26) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie „rejestru zabytków” zlokalizowanych na terenie gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-03 10:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2014-04-09 11:30:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1578058

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X