☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych

 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Administracyjnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
 2. zapewnienie koordynacji funkcjonowania referatów oraz prowadzenie sekretariatu urzędu,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego,
 4. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe oraz koordynowanie i zakup środków trwałych w urzędzie,
 5. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzenie gminnej strony internetowej,
 6. nadzór nad realizacją zadań związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów w tym zakresie,
 7. administrowanie systemem informatycznym urzędu, w tym zakup programów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu (wdrażanie informatyki do pracy urzędu), nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem oraz przetwarzanie informacji w formie elektronicznej dla potrzeb Urzędu i Wójta,
 8. przygotowywanie i organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem referendów oraz spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami wójta, wyborami do rad gmin, do rad powiatów i do sejmików województw,
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy, w tym współpraca z organami sołectw oraz organizacja wyborów organów sołectw,
 10. prowadzenie obsługi administracyjno - technicznej Rady Gminy oraz jej Komisji,
 11. przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
 12. zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa oraz nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, w tym prawidłowego publikowania aktów prawnych stanowionych przez organy Gminy,
 13. racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w tym etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw pracowniczych, akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 14. nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów i podań oraz załatwianie skarg i wniosków wpływających do urzędu,
 15. zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 16. prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w tym realizacja zadań przewidzianych przepisami o stanach nadzwyczajnych, a także reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej funkcjonariuszy gminnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 17. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy i w miejscu pracy oraz współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),
 18. współdziałanie z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną (PSP) w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie,
 19. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z promocją i wizerunkiem gminy w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek oraz uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę,
 21. inicjowanie i organizacja imprez gminnych,
 22. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
 23. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
 24. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami mieszkańców,
 25. kompleksowa obsługa urzędu w zakresie realizacji ustawy prawo zamówieniach publicznych,
 26. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową,
 27. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
 28. prowadzenie ewidencji ludności,
 29. opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 30. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 31. kompleksowe ubezpieczanie mienia gminy,
 32. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną urzędu w tym drobnych napraw konserwatorskich i transportu obejmującego zakres prac wykonywanych w urzędzie,
Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-05-20 12:49:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:14:13)
 
 
ilość odwiedzin: 1895206

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X