☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych

Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych

Do zadań Referatu Spraw Społecznych i Administracyjnych należy w szczególności:


1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
2) zapewnienie koordynacji funkcjonowania referatów oraz prowadzenie sekretariatu urzędu,
3) prowadzenie archiwum zakładowego,
4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe oraz koordynowanie i zakup środków trwałych w urzędzie,
5) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie zbioru dzienników ustaw i innych aktów prawnych udostępnianych do wglądu osobom zainteresowanym oraz prowadzenie strony internetowej urzędu,
6) nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,
7) administrowanie systemem informatycznym urzędu, w tym zakup programów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu (wdrażanie informatyki do pracy urzędu), nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem oraz przetwarzanie informacji w formie elektronicznej dla potrzeb Urzędu i Wójta,
8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
9) przygotowywanie i organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem referendów oraz spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin, do rad powiatów i do sejmików województw,
10) prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy, w tym współpraca z organami sołectw oraz organizacja wyborów organów sołectw,
11) prowadzenie obsługi administracyjno - technicznej Rady Gminy oraz jej Komisji,
12) przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
13) zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa oraz nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, w tym prawidłowego publikowania aktów prawnych stanowionych przez organy Gminy,
14) racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w tym etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw pracowniczych, akt osobowych pracowników urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
15) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów i podań oraz załatwianie skarg i wniosków wpływających do urzędu,
16) zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
17) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w tym realizacja zadań przewidzianych przepisami o stanach nadzwyczajnych, a także reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej funkcjonariuszy gminnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
18) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy
i w miejscu pracy oraz współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),
19) współdziałanie z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną (PSP) w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie,
20) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,
21) prowadzenie spraw związanych z promocją i wizerunkiem gminy w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek oraz uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę,
22) inicjowanie i organizacja imprez gminnych,
23) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
24) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
25) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami mieszkańców,
26) kompleksowa obsługa urzędu w zakresie realizacji ustawy prawo zamówieniach publicznych,
27) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową,
28) przygotowywanie wniosków o pozyskanie dla gminy środków finansowych
z funduszy pomocowych w tym z funduszy budżetowych i pozabudżetowych,
29) współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej gminnym jednostkom organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy (sołectwa) i organizacjom pozarządowym w zakresie pozyskiwania środków pochodzących z programów pomocowych w tym budżetowych i pozabudżetowych,
30) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
31) prowadzenie ewidencji ludności,
32) opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających w sprawach zameldowania i wymeldowania
33) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
34) kompleksowe ubezpieczanie mienia gminy,
35) prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną urzędu w tym drobnych napraw konserwatorskich i transportu obejmującego zakres prac wykonywanych w urzędzie,
36) nadzór i organizacja prac w budynkach gminnych wykorzystywanych, jako świetlice wiejskie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-05-20 12:49:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Sobczak
(2014-04-09 11:28:36)
 
 
ilość odwiedzin: 1578735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X