☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Oświaty

 

REFERAT OŚWIATY

Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, likwidacją, prowadzeniem oraz utrzymaniem szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
 2. przygotowywanie projektów planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wraz z określeniem granic ich obwodów,
 3. organizowanie obsługi prawnej szkół i przedszkoli,
 4. prowadzenie spraw z zakresu ustalania wysokości subwencji dla szkół i udzielania dotacji publicznym placówkom wychowania przedszkolnego,
 5. nadzorowanie organizacji szkół i ich pracy,
 6. przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów w szkołach i przedszkolach publicznych w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora oraz oceny pracy dyrektora,
 8. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
 9. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 10. prowadzenie spraw kadrowych, pracowniczych i płacowych pracowników placówek oświatowych oraz sprawozdawczości dotyczącej tych spraw,
 11. prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla nauczycieli,
 12. opracowywanie planu podziału środków oraz sporządzanie wniosków o nagrodę Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
 13. obsługa funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek zgodnie z opracowanymi regulaminami,
 14. opracowywanie planów finansowych obsługiwanych jednostek i ich aktualizowanie,
 15. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej gminnych jednostek oświatowych,
 16. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących działalności jednostek oświatowych,
 17. gromadzenie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów finansowo-księgowych obsługiwanych jednostek,
 18. sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane jednostki,
 19. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i inwentaryzacją środków trwałych i przedmiotów nietrwałych dla poszczególnych jednostek oświatowych,
 20. opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych,
 21. kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego,
 22. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół i przedszkoli oraz finansowaniem dojazdów organizowanych przez rodziców i inne niż gmina podmioty,
 23. weryfikacja wysokości dotacji przekazywanych dla innych samorządów tytułem pokrywania kosztów korzystania dzieci z terenu gminy Sławno z różnych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
 24. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów wyposażania uczniów w bezpłatne podręczniki,
 25. prowadzenie spraw związanych z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno”,
 26. współdziałanie ze szkołami i innymi służbami w zakresie organizacji nauczania specjalnego i indywidualnego,
 27. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 28. ustalanie zasad przyznawania dotacji na funkcjonowanie niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych,
 29. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 30. sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 31. opracowywanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach,
 32. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty,
 33. współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
 34. realizowanie obowiązków nałożonych na samorząd Kartą Nauczyciela i ustawą oświatową.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Czyż
(2016-05-09 14:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:39:53)
 
 
ilość odwiedzin: 1896057

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X