☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Wtorek 18.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego / Notification of a change of permanent / temporary residence

Druki do pobrania:

Potrzebne dokumenty:

 • Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
 • Dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sławnie
Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
pok. 20
Godziny przyjęć:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek-piątek - 7:00-15:00

Opłata:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika)
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Informacje dodatkowe:

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. - Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 • Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,1293,1592,1669,1716 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz.2411 z późniejszymi zmianami).

 


 
 
ilość odwiedzin: 1640544

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X