☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

 1. Druk do pobrania:
  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
 1. Potrzebne dokumenty:
 • wypełniony druk , który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy, zakres żądanych danych, uzyskanie potrzeby uzyskania danych ( interes  prawny lub faktyczny)
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych)
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 • dowód osobisty lub paszport
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Sławnie
  Sekretariat
  pok. 10
  Godziny przyjęć :
  poniedziałek - 8.00 – 16.00
  wtorek-piątek - 7.00 – 15.00
 1. Opłata:
 • 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba  działa przez pełnomocnika)
 • opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sławnie, bądź bezpośrednio w kasie urzędu (pok. 12)
 1. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni
 1. Tryb odwoławczy:
  Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).
 • Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 • Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427  ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.)

 
 
ilość odwiedzin: 1534451

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X