☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i e-dowodu.

Druk do pobrania:

Formularz zgłoszenia  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby)
 • uszkodzony dowód osobisty
 • paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sławnie
Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
pok. 20
Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek – piątek 7:00-15:00

Opłata:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno

Informacje dodatkowe:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Zgłoszenie kradzieży dowodu można również zgłosić na policję (w tej sytuacji nie trzeba już powiadamiać o tym organu gminy). Informacja o zgłoszeniu kradzieży dowodu zostanie przesłana do organu gminy, a system na tej podstawie unieważni dokument.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 • Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 •  Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.
 • Fakt zagubienia lub kradzieży dowodu koniecznie należy zgłosić do dowolnej placówki banku, która przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów. Zgłoszenie spowoduje zastrzeżenie utraconego dokumentu. Dane te trafią do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np.: operatorów telefonii komórkowych, placówki poczty, pośredników finansowych, agencji rozliczeniowych, firm leasingowych, notariuszy, firm ochroniarskich, hoteli, wypożyczalni i agencji pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości - ulotka do pobrania

Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, obywatel będzie mógł zgłosić za pomocą dedykowanych formularzy prośbę o zawieszenie certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, bez konieczności unieważniania dowodu. Obywatel będzie miał możliwość dokonania takiego zgłoszenia osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl

Zawieszenie certyfikatów jest równoznaczne z zawieszeniem e-dowodu. Okres zawieszenia może trwać do 14 dni kalendarzowych. W tym czasie każda czynność, która zostanie wykonana z użyciem zawieszonego e-dowodu (np. wzięcie pożyczki) nie będzie miała skutków prawnych. Jeżeli w ciągu 14 dni zawieszenie certyfikatów nie zostanie cofnięte, certyfikaty oraz e-dowód zostaną automatycznie unieważnione.

Obywatel może wysłać elektroniczne zgłoszenie zawieszenia e-dowodu jak i elektroniczne zgłoszenie cofnięcia zawieszenia swojego e-dowodu. W tym przypadku zawieszenie nastąpi natychmiast po podpisaniu zgłoszenia i wysłaniu do urzędu, bez udziału urzędnika. Dokonać tej czynności może również inna osoba, wymaga to uwierzytelnienia do usługi jak i podpisanie zgłoszenia podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym oraz dołączenie dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do tej czynności. Ponadto zgłoszenie musi zostać zaadresowane do organu gminy, który wydał e-dowód. W tym przypadku zawieszenie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez urzędnika.

Formularze zgłoszenia dla e-dowodów:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późniejszymi  zmianami.)
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dz. U z 2019 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2019 r. poz. 224 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
Wytworzył:
(2015-04-16)
Udostępnił:
Agnieszka Czarnuch
(2015-04-16 10:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-03-19 12:57:41)

 
 
liczba odwiedzin: 2082286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X