☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

1. Druk do pobrania: 
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

2. Potrzebne dokumenty:
- Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby)
- uszkodzony dowód osobisty
- paszport

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Sławnie, Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych pok. 20 Godziny przyjęć: poniedziałek 8 – 16, wtorek – piątek 7 - 15

4. Opłata:
Brak

5. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

6. Tryb odwoławczy:
Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno
7. Informacje dodatkowe:
- Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
- Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
- Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
- Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
-  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
- Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
-  Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
- W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późniejszymi  zmianami.)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2017, poz. 1464).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu             


 


 
 
ilość odwiedzin: 1534446

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X