☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie numeru PESEL

 

Nadanie numeru PESEL

Druk do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Potrzebne dokumenty:

 • Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby )
 • Akt urodzenia sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego
 • Dowód osobisty  lub paszport, obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego o dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli wniosek  o nadanie numeru PESEL zostanie złożony przez pełnomocnika (Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu).

 Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Sławnie
Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
pok. 20
Godziny przyjęć :
poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek  7:00 - 15:00

Opłata:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Informacje dodatkowe:

 • Po zakończeniu procedury interesant otrzymuje zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.
 • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1044, 1293, 1592, 1669, 1716 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984 z późniejszymi zmianami).
Wytworzył:
(2019-03-15)
Udostępnił:
Agnieszka Czarnuch
(2015-04-16 08:07:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-03-19 13:02:44)

 
 
liczba odwiedzin: 2082280

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X