☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

 1. Druk do pobrania: 
  Wniosek o nadanie numeru PESEL
 1. Potrzebne dokumenty:
 • Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby)
 • Dowód osobisty lub paszport, obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego o dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli wniosek o nadanie numeru PESEL zostanie złożony przez pełnomocnika (Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu).
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Sławnie
  Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych
  pok. 20
  Godziny przyjęć :
  poniedziałek - 8.00 – 16.00
  wtorek-piątek - 7.00 – 15.00
 1. Opłata:
 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 1. Termin załatwienia sprawy:
  Bez zbędnej zwłoki.
 1. Tryb odwoławczy:
  Brak, czynność materialno-techniczna.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Po zakończeniu procedury interesant otrzymuje zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.
 • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.).

 
 
ilość odwiedzin: 1534424

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X