☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usunięcie drzew lub krzewów

 

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

 

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową albo wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub przez zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa albo przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje Wójt Gminy Sławno a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od konieczności wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązują bezwzględne zakazy m.in. niszczenia, usuwania lub uszkadzania jaj, form rozwojowych, gniazd, siedlisk lub ostoi zwierząt. Ze względu na bezpieczeństwo lub względy sanitarne zakazy nie dotyczą usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z terenów zieleni. Jednakże w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać usuwania drzew lub krzewów.

Do WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU (druk do pobrania) załącza się:

 1. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 2. jeśli jest wymagane – projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 4. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom jeżeli zostało wydane.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku:

 1. krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków (nie dotyczy krzewów w pasie drogowym drogi publicznej i na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni);
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm jest mniejszy niż:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (w przypadku terenów leśnych stosowny wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na ich położenie);
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – po przeprowadzeniu oględzin przez uprawniony pracownika Urzędu Gminy powiadomionego przez właściciela nieruchomości.

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA (druk do pobrania), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa załącza się rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie winno zawierać podpisy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Można dołączyć też odpis pełnomocnictwa lub pisemne wyrażenie zgody na usunięcie drzewa (oświadczenia współwłaścicieli).

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów osoba zgłaszająca wzywana jest do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie powoduje nierozpatrzenie zgłoszenia.

Uprawniony pracownik Urzędu Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Sławno może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Jeżeli sprzeciw w tym terminie nie zostanie wniesiony zgłaszający może usunąć drzewo.

Po przeprowadzonych oględzinach zgłaszający może złożyć WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU (druk do pobrania), do którego dołącza potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9 o nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązują bezwzględne zakazy m.in. niszczenia, usuwania lub uszkadzania jaj, form rozwojowych, gniazd, siedlisk lub ostoi zwierząt. Ze względu na bezpieczeństwo lub względy sanitarne zakazy nie dotyczą usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z terenów zieleni. Jednakże w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać usuwania drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin jego usunięcie może nastąpić wyłącznie na podstawie ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo to po przeprowadzeniu oględzin nakłada się na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów:

 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a są one naliczane w zezwoleniu.
 2. Jeśli wydanie zezwolenia uzależnione jest od przesadzenia albo wykonania nasadzeń zastępczych termin uiszczenia opłaty odracza się na 3 lata. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność przez ten czas lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
 3. W przypadku gdy przesadzone lub nasadzone drzewa i krzewy nie zachowały żywotności albo nasadzenia zastępcze nie zostały wykonane w całości lub części (zgodnie z zezwoleniem) opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane albo nie zachowały żywotności.
 4. Stawki i sposób naliczenia opłat określają odrębne przepisy w zależności m.in. od rodzaju drzew i krzewów.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni;
 9. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 10. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 12. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 13. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

Kary pieniężne nakładane są za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, bez zgody posiadacza nieruchomości lub pomimo zgłoszonego sprzeciwu.


DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - .doc Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - .pdf
Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - .doc Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - .pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - .doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - .pdf

OPŁATY:

 1. za złożenie Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – bez opłat
 2. za złożenie Zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa – bez opłat
 3. za złożenie Wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9 o nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście – Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, w godzinach pracy urzędu
 2. listownie na w/w adres
 3. za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki: /gminaslawno/skrytka

TERMINY:

Zgodnie z zapisami KPA – do 30 dni od daty wpływu wniosku lub zgłoszenia.

SPRAWY PROWADZI:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sławno - pok. Nr 3, tel. 59 810-67-03.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w sposób opisany w części „Miejsce złożenia dokumentów”

UWAGI:

Podanie numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

Wytworzył:
(2012-12-06)
Udostępnił:
Sobczak Mariusz
(2012-12-06 11:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Czarnuch Agnieszka
(2021-03-11 12:51:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 874111