☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie
Herb Urząd Gminy Sławno woj. zachodniopomorskie

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2011

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Sławno z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania Zastepcy Wójta.

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Sławno z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zastepcy Wójta.

Zarządzenie Nr 3a Wójta Gminy Sławno z dnia 3 stycznia 2011 zmieniające Zarządzenie Nr 38c/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia spraw Skarbnikowi Gminy oraz upoważnienia Skarbnika Gminy do wykonywania zadań i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji administracyjnej.

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego do przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych i użytków, w których usytuowane są lokale mieszkalne i użytkowe, w tym pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz delegowania przedstawiciela Gminy Sławno na członka Rady Fundacji Partnerstwa Dorzecza Słupi.

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Sławno z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie wyboru sołtysów i Rad sołeckich na terenie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Sławno z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Sławno z dnia 07 lutego 2011 roku w zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Sławno z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej Gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie gospodarności związanej z wydawaniem środków publicznych w realizacji programu wieloletniego "Pomoc Państwa w Zakresie Dozywiania".

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Sławno z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Zastępcy Wójta Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Sławno z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia jednolitego wzoru upoważnień, pełnomocnictw i odwołań/cofnięć tych dokumentów, nieregulowanych odrębnymi ustawami oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie oddelegowania do prac w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie.

Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 1/11 Zastępcy Wójta Gminy Sławno pełniącego funkcję Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 14 lutego 2011 roku zmieniające Regulamin wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Gminnym Zespole Oświaty w Sławnie.

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Sławno z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sławno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i niekórych innych czynności.

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Sławno z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzednicze.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Sławno z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławno za 2010 wraz z informacją o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarzędzenie Nr 30 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12 a dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie wyboru sołtysów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. "Ofiar Katynia" w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej, organizowania egzaminu kończącego tę służbę oraz powołania komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Sławno z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Kunkursowej do przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert oraz dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy  w Urzędzie Gminy Sławno i ustalenia terminu jego odpracowania.

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komimisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Autosan o numerze rejestracyjnym ZSL 76EK.

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Sławno za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 43a Wójta Gminy Sławno z dnia 04 maja 2011 roku zmieniające Zarządzenie 38c/2010 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Sławnie.

Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 46 Wójsta Gminy Sławno z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonywania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwa "Gmina Sławno w obiektywie"

Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powołania człoków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Sławno z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Sławno z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Sławno z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Sławno oraz ustalenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji polegającej na remoncie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach.

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert oraz dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pozytku publicznego w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyboru sołtysa w miejscowości Sławsko.

Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Sławnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 66 Wójta Gminy Sławno z dnia 8 czerwca 2011 roku zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Sławno    Nr 47/2011 z dnia 6 maja 2011 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą "Gmina Sławno w obiektywie"

Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa.

Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Sławno z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie.

Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 czerca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do oceny prac złożonych w Konkursie Fotograficznym "Gmina Sławno w obiektywie".

Zarządzenie Nr 71 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Sławno pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 75 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014.

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Sławno z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Sławno z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do prac przy powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Sławno z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do prac przy narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 80 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia III otwartego konkursu ofert oraz dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 81 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 84 Wójta Gminy Sławno z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 85 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. "Ofiar Katynia" w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Sławno z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów końcowych i przekazywania do eksploatacji inwestycji polegających na remontach budynków i budowli zarządzanych przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno.

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszewie.

Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Sławno z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 91 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i sposobu udostepniania informacji publicznej, wysokości opłat za ich udostepnienie w Urzędzie Gminy Sławno oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławnooraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Sławno z dnia 05 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Sławno z dnia 08 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Sławno z dnia 08 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Sławno z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenia Nr 100 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia IV otwartego konkursu ofert oraz dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Zarządzenia Nr 102 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Sławno z dnia 03 października 2011 roku w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizacje zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenia Nr 104 Wójta Gminy Sławno z dnia 06 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 105 Wójta Gminy Sławno z dnia 07 października 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Zarządzenie Nr 106 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2011 Wójta Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji polegającej na wykonaniu boisk sportowych w m. Wrześnica gm. Sławno w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012".

Zarządzenie Nr 108 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Sławno z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Sławno z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Sławno z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu Autosan o numerze rejestracyjnym ZSL H385.

Zarządzenie Nr 114 Wójta Gmin Sławno z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Sławno z przeznaczeniem na cele inne niż rolne.

Zarządzenie Nr 115 Wójta Gmin Sławno z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntów z działki nr 369 o powierzchni 0,76 ha oraz części działki nr 370 o powierzchni 4,97 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gwiazdowo z przeznaczeniem na składowisko odpadów.

Zarządzenie Nr 116 Wójta Gmin Sławno z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Sławno z przeznaczeniem na cele rolne.

Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Sławno z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 118 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 121 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości miesięcznych opłat z tytułu umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących gminne mienie komunalne.

Zarządzenie Nr 122 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy Sławno z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegjących się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 124 Wójta Gminy Sławno z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Sławno z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Sławno Nr 27/2011 z dnia 30 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 grudmia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Sławno drogą do sukcesu '' o numerze UDK-POKL.09.01.02-32-108/11-00 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany instrukcji ewidencji druków ścisłego zarachowania.


 
 
ilość odwiedzin: 1895191

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X