☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Sławno, woj. zachodniopomorskie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Wymagane dokumenty i wnioski:

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Druk do pobrania

Załączniki:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 7. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

205 zł za decyzję płatne w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto gminy.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy

 

Odpowiedzialny za usługę: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 3

Nr telefonu:(059) 810 67 03

Godz. pracy: poniedziałek 800 – 1600wtorek – piątek 700 - 1500

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień, co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.
 4.  Decyzja środowiskowa jest ważna przez 6 lat. Jej ważność można przedłużyć o kolejne 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 3. art. 104 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kupracz Łukasz
(2006-08-18 10:18:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kos Krzysztof
(2022-07-18 13:45:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 874111