Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno

Urząd Gminy Sławno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno http://ug.slawno.ibip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część zamieszczonych na stronie plików w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo lub są skanami dokumentów.

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony;
 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;
 3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;
 4. Możliwość pominięcia bloków;
 5. Pułapki klawiaturowe wykluczone;
 6. Nagłówki prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści;
 7. Listy prawidłowo użyte w całym systemie;
 8. Formularze (konstrukcja) prawidłowo zbudowane i opisane;
 9. Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku);
 10. Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna;
 11. Podwyższony kontrast (czarne tło i białe litery, czarne tło i żółte litery oraz żółte tło i czarne litery);
 12. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-;
 13. Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 14. Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej jest Marcin Czyż, adres poczty elektronicznej m.czyz@gminaslawno.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Sławno mieści się przy ul. I Pułku Ułanów 11 w Sławnie i jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku otwierają i zamykają się automatycznie. Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku Urzędu Gminy Sławno istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


DO POBRANIA:

Wytworzył:
Krzysztof Kos
(2020-09-23)
Udostępnił:
Kos Krzysztof
(2020-09-23 13:16:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Czyż Marcin
(2022-03-31 14:33:48)