Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, z zakresu prawa wodnego i leśnictwa,
 2. prowadzenie spraw z zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminie, w tym organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami,
 3. koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej,
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i pozyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 5. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 6. współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ODR) na rzecz intensyfikacji i modernizacji struktury produkcji rolnej oraz współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
 7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym:
  - zbycia i nabycia praw do nieruchomości,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - zamiany nieruchomości,
 8. prowadzenie gminnej numeracji porządkowej nieruchomości,
 9. wnioskowanie o zakładanie, dokonywanie zmian oraz likwidację ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gmin,
 10. pomoc osobom fizycznym w przygotowywaniu wieloletnich umów dzierżawy nieruchomości, celem uzyskania przez te osoby prawa do renty lub emerytury,
 11. prowadzanie naliczania i zmian opłat z tytułu użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowania i dzierżawy,
 12. prowadzenie rejestru aktów notarialnych dotyczących działalności Gminy,
 13. prowadzenie rejestrów umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz protokołów dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,
 14. przygotowywanie oświadczenia woli w sprawie wykonania bądź rezygnacji wykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Sławno,
 15. prowadzenie gminnej ewidencji mienia komunalnego,
 16. prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy w tym:
  - przygotowywanie dokumentacji do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  - przygotowywanie dokumentacji do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
 17. przygotowywanie dokumentacji do prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
 18. przygotowywanie dla potrzeb Wójta materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawie sporządzenia, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,
 19. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu,
 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 21. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 22. opracowanie założeń programowych planów gospodarczych Gminy, w tym współpraca z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętych przez Radę Gminy planów gospodarczych,
 23. przygotowywanie prognoz i informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 24. przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 25. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 26. realizacja zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy gminnych,
 27. prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Mirek Litwin
(2003-06-03 10:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Czarnuch
(2019-04-08 14:32:27)