Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 1. Druk do pobrania: 
  Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 1. Potrzebne dokumenty:
 • wypełniony druk, który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy, zakres żądanych danych, uzyskanie potrzeby uzyskania danych (interes  prawny lub faktyczny)
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych)
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Sławnie
  Sekretariat
  pok. 10
  Godziny przyjęć :
  poniedziałek - 8.00 – 16.00
  wtorek-piątek - 7.00 – 15.00
 1. Opłata:
 • 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba  działa przez pełnomocnika)
 • opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sławnie, bądź bezpośrednio w kasie urzędu (pok. 12)
 1. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni
 1. Tryb odwoławczy:
  Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 • Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 • Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427  ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.)