Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 1. Druk do pobrania: 
  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 1. Potrzebne dokumenty:
 • wypełniony druk, który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy, zakres żądanych danych, uzyskanie potrzeby uzyskania danych (interes  prawny lub faktyczny)
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych)
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Sławnie
  Sekretariat
  pok. 10
  Godziny przyjęć :
  poniedziałek - 8.00 – 16.00
  wtorek-piątek - 7.00 – 15.00
 1. Opłata:
 • 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba  działa przez pełnomocnika)
 • opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sławnie, bądź bezpośrednio w kasie urzędu (pok. 12)
 1. Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni
 1. Tryb odwoławczy:
  Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427  ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.)