Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

1. Druk do pobrania: 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Potrzebne dokumenty:
Wypełniony druk (odrębny dla każdej osoby)

Dowód osobisty  lub paszport,

aktualna fotografia  o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami o ile nie występują przesłanki w art. 29 ust. 2-4 ustawy. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.                                                                                                                                                                 

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Sławnie, Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych pok. 20 Godziny przyjęć: poniedziałek 8 – 16, wtorek – piątek 7 - 15

4. Opłata:
Brak

5. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

6. Tryb odwoławczy:
Wojewoda Zachodniopomorski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno

7. Informacje dodatkowe:
-  Wypełniony i podpisany własnoręcznie  wniosek można złożyć  osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub można go wysłać (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm .
- Interesant otrzymuje  potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
- Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
- Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
- Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
- Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,                   
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składaj jeden z rodziców
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,         
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.                                 
- Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
- W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 ze zm.).
- Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  
- W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
- Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:                                    
- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 8 działu "Uwagi" niniejszej karty informacyjnej)

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późniejszymi  zmianami.)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2017, poz. 1464).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu